Tin T?c - S? Ki?n
HUTECH ti?n hành kh? khu?n phòng lay nhi?m Covid-19

Xổ số minh ngọc hôm nay Liên quan ??n vi?c BN1342 là h?c viên ch??ng trình ?ào t?o t? xa ngành Ng?n ng? Anh, t?ng ??n h?c t?i tr??ng vào ngày Ch? nh?t (22/11), sáng nay (03/12) Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) ?? ph?i h?p v?i Trung tam Y t? qu?n Bình Th?nh ti?n hành kh? khu?n các khu v?c trong kh?ng gian tr??ng...

Ho?t ??ng Sinh Viên
[Tips Sinh viên] - C?ng th?c “nh?m tính” ?i?m trung bình h?c ph?n sau mùa thi HK 1A

K? thi H?c k? 1A n?m h?c 2020-2021 s? k?t thúc vào ngày 29/11/2020. H?n nhiên sau thi, m?i b?n sinh viên ??u mang tam tr?ng chung - ??i ch? k?t qu? thi ph?i kh?ng nào?   Th?ng th??ng, t? 15 ??n 30 ngày sau thi, ?i?m thi s? ???c c?p nh?t t?i B?ng ?i?m h?c t?p cá nhan c?a sinh...

VIDEO
TR??NG ??I H?C ??I TáC