Tin T?c S? Ki?n
IT-ers c?a HUTECH s? “??i tho?i” cùng doanh nghi?p và chuyên gia C?ng ngh? th?ng tin vào ngày 11/11 s?p t?i

Xổ số minh ngọc hôm nay Vào ngày 11/11 t?i ?ay, sinh viên tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) s? có d?p g?p g?, “??i tho?i” v?i các chuyên gia, ??i di?n doanh nghi?p uy tín trong l?nh v?c C?ng ngh? th?ng tin.   ?ay là Ho?t ??ng c?ng ??ng 2020 - K?t n?i Doanh nghi?p và Sinh viên do Khoa C?ng ngh? th?ng...

Ho?t ??ng sinh viên
Cu?c thi “HUTECH - Tr??ng h?c kh?ng khói thu?c lá” chính th?c nh?n bài d? thi

Thu?c lá là m?i nguy c? l?n ??i v?i s?c kh?e c?a t?t c? nh?ng ng??i tr?c ti?p hút thu?c và c? nh?ng ng??i th? ??ng hít ph?i khói thu?c. Nó gay ra nhi?u tác h?i ??n con ng??i và m?i tr??ng s?ng, “hút b?t” tu?i th? c?a ng??i hút và nh?ng ng??i xung quanh. ?? sinh viên Tr??ng ??i h?c C?ng ngh?...

VIDEO