HUTECH t? ch?c L? trao huy hi?u 60 n?m tu?i ??ng và H?i ngh? ??ng viên n?m h?c 2020 - 2021

Thi?t th?c k? ni?m 38 n?m Ngày Nhà giáo Vi?t Nam (20/11/1982 - 20/11/2020), sáng 21/11/2020, ??ng ?y tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) ?? long tr?ng t? ch?c “L? trao Huy hi?u ??ng - K?t n?p ??ng viên m?i và H?i ngh? toàn th? ??ng viên” t?i tr? s? chính c?a Tr??ng.

??n tham d? bu?i l? có TS. Ki?u Tuan - Bí th? ??ng ?y HUTECH, Ch? t?ch H?i ??ng tr??ng; GVCC. Nguy?n Qu?c B?o - Nguyên Hi?u tr??ng HUTECH nhi?m k? ??u tiên; PGS.TS. Bùi Xuan Liêm - Thành viên h?i ??ng sáng l?p nhà tr??ng; TS. Nguy?n Xuan Hoàng Vi?t - Phó Hi?u tr??ng; TS. Bùi V?n Th? Vinh - Phó Hi?u tr??ng và các ??ng chí là Bí th?, Phó Bí th? các Chi b? tr?c thu?c và toàn th? ??ng viên thu?c ??ng b? Nhà tr??ng cùng các qu?n chúng ?u tú ???c k?t n?p ??ng.
 
HUTECH t? ch?c L? trao huy hi?u 60 n?m tu?i ??ng và H?i ngh? ??ng viên n?m h?c 2020 - 2021


Tr??c khi chính th?c b??c vào H?i ngh? ??ng viên n?m h?c 2020 - 2021, ??ng ?y HUTECH ?? ti?n hành trao t?ng huy hi?u 60 n?m, 50 n?m, 40 n?m tu?i ??ng cho 04 ??ng viên thu?c ??ng b? Nhà tr??ng. C? th?, NG?T.PGS.TS Cao Minh Thì - Thành viên H?i ??ng sáng l?p, GVCC. Nguy?n Qu?c B?o - Nguyên Hi?u tr??ng Nhà tr??ng ???c trao t?ng huy hi?u 60 n?m tu?i ??ng; TS. H? Ng?c Bá - Nguyên Tr??ng Khoa ?i?n - ?i?n t? (nay là Vi?n K? thu?t HUTECH) ???c trao t?ng huy hi?u 50 n?m tu?i ??ng và NGND.GS.TSKH. Nguy?n Tr?ng C?n - Nguyên Tr??ng khoa C?ng ngh? sinh h?c - Th?c ph?m - M?i tr??ng (nay là Vi?n Khoa h?c ?ng d?ng HUTECH) ???c trao t?ng huy hi?u 40 n?m tu?i ??ng. ?ay là s? ghi nh?n vì nh?ng ?óng góp c?ng nh? quá trình ph?n ??u, tu d??ng, rèn luy?n và tuy?t ??i trung thành v?i m?c tiêu ly t??ng cách m?ng c?a ??ng, ch?p hành nghiêm ch?nh các c??ng l?nh chính tr?, ?i?u l? ??ng C?ng s?n Vi?t Nam c?a NG?T.PGS.TS Cao Minh Thì, GVCC. Nguy?n Qu?c B?o, TS. H? Ng?c Bá và NGND.GS.TSKH. Nguy?n Tr?ng C?n. 


GVCC. Nguy?n Qu?c B?o - Nguyên Hi?u tr??ng Nhà tr??ng t?i L? trao Huy hi?u 60 n?m tu?i ??ng


Cùng v?i ?ó, L? k?t n?p ??ng dành cho 12 ?oàn viên ?u tú vì ?? có quá trình n? l?c ph?n ??u, rèn luy?n c? v? ??o ??c l?n c?ng tác, h?c t?p c?ng ?? di?n ra. 
 


L? k?t n?p ??ng dành cho 12 ?oàn viên ?u tú  

Danh sách k?t n?p ??ng ??t này g?m:
1/ Ph?m Th? Ki?u Linh - L?p 17DLKB4
2/ Nguy?n Lê Nh?t S?n - L?p 19DLKC2
3/ Nguy?n ?ình Vi?t H?ng - Nhan viên Vi?n Khoa h?c ?ng d?ng HUTECH
4/ Tr?n Trung Kiên - L?p 18DOTC3
5/ Tr??ng Hoàng Tu?n - L?p 18DOTC3
6/ Tr?n Xuan ??c Hòa - L?p 18DLHA1
7/ Nguy?n Th? Kim Th?y - L?p 18DLKA3
8/ Lê Ng?c Hi?n - L?p 17DLKJA1
9/ Phùng Xuan L?c - L?p 18DKIA1
10/ Nguy?n Ti?u Mi - L?p 17DTCA3
11/ Lê Vi?t Ti?n - L?p 17DTCA3
12/ Nguy?n Hoài Nam - L?p 19DLKC2

Trong khu?n kh? H?i ngh? toàn ??ng b?, ?/c Nguy?n C?ng M?u - Phó Bí th? ??ng ?y Nhà tr??ng ?? báo cáo tóm t?t ho?t ??ng c?a ??ng b? n?m h?c 2019 - 2020, nhi?m v? c?a ??ng b? n?m h?c 2020 - 2021 và c?ng b? quy?t ??nh c?a ??ng ?y kh?i c?ng nh?n ??ng b? hoàn thành xu?t s?c nhi?m v?; ??ng ?y hoàn thành t?t c?ng tác Tuyên giáo và c?ng tác V?n phòng c?p ?y n?m 2019.


?/c Nguy?n C?ng M?u - Phó Bí th? ??ng ?y Nhà tr??ng ?? báo cáo tóm t?t ho?t ??ng c?a ??ng b? n?m h?c 2019 - 2020, nhi?m v? c?a ??ng b? n?m h?c 2020 - 2021
 

Thay m?t cho ??ng ?y HUTECH, TS. Ki?u Tuan ?? phát bi?u ch? ??o, quán tri?t nhi?m v? c?a Bí th? ??ng ?y. Trong ?ó, th?y ghi nh?n k?t qu? ??t ???c trong n?m h?c v?a qua, ghi nh?n thành tích và chúc m?ng các ??ng chí ???c nh?n huy hi?u ??ng, giao nhi?m v? cho 12 ??ng viên m?i k?t n?p, ??ng th?i quán tri?t các nhi?m v? tr?ng tam c?a Nhà tr??ng trong n?m h?c 2020 - 2021.
 


TS. Ki?u Tuan - Bí th? ??ng ?y - phát bi?u ch? ??o, quán tri?t nhi?m v? c?a Bí th? ??ng ?y


S? ki?n khép l?i trong kh?ng khí h? h?i chung c?a t?p th? ??ng ?y Nhà tr??ng v?i n?i dung khen th??ng các t?p th?, cá nhan thu?c ??ng b? tr??ng ??t ???c thành tích trong n?m h?c 2019-2020.
 
Khen th??ng ??ng viên hoàn thành xu?t s?c nhi?m v? 5 n?m li?n
Trong hình: PGS.TS Bùi Xuan Liêm trao b?ng khen cho ?/c Ki?u Tuan (Chi b? 9), ?/c Tr?n H?u Xuan Thu (Chi b? 6)


 
Khen th??ng c?a Thành ?y và ??ng ?y kh?i (?UK) ??i v?i t?p th?, cá nhan th?c hi?n t?t vi?c “h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh” n?m h?c 2019 - 2020
Trong hình: ?UK trao b?ng khen cho Chi b? 13,
?/c Nguy?n Thúy ?oan, ?/c Kh?ng Minh C??ng
Ngoài ra, 
?/c Bùi V?n Th? Vinh - Phó Hi?u tr??ng nhà tr??ng c?ng vinh d? nh?n b?ng khen c?a Thành ?y và ?UKKhen th??ng các t?p th?, cá nhan trong phong trào thi ?ua dan v?n khéo n?m h?c 2019 - 2020
Trong hình: khen th??ng T?p th? Chi b? 1, Chi b? 13; ?/c Nguy?n Thúy ?oan (Chi b? 12), ?/c Nguy?n T??ng Vi (Chi b? 13)

 

Tin: Kim Thoa
?nh: T? Media
Phòng T? v?n Tuy?n sinh - Truy?n th?ng

14588689