Ti?ng Vi?t | EnglishXổ số minh ngọc hôm nay

Nhi?u ??n v?, t? ch?c th?m và chúc m?ng HUTECH nhan ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11
K? ni?m ngày 38 n?m ngày Nhà giáo Vi?t Nam (20/11/1982 - 20/11/2020), nhi?u ??n v?, t? ch?c, ban ngành,... ?? ??n th?m và chúc m?ng Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH).
 

Ban Ch?p hành H?i C?u sinh viên HUTECH t?ng hoa chúc m?ng quy th?y c? nhan ngày Nhà giáo Vi?t Nam
 
Sáng 20/11, Ban Ch?p hành H?i C?u sinh viên HUTECH g?m TS. V? V?n Hoàng - Ch? t?ch H?i C?u Sinh viên, th?y H? ??c Sinh - Phó Ch? t?ch (th??ng tr?c), ?ng Hu?nh Quang Tú - Phó Ch? t?ch, ?ng Phan S? Th?ng L?i - Phó Ch? t?ch, anh Ph?m Tr??ng Sinh - Phó Ch? t?ch ?? ??n th?m quy th?y trong H?i ??ng sáng l?p, quy th?y c? trong H?i ??ng tr??ng, Ban giám hi?u và g?i l?i chúc m?ng ??n các cán b? - gi?ng viên - nhan viên Nhà tr??ng nhan ngày Nhà giáo Vi?t Nam.

 

TS. Ki?u Tuan - Bí th? ??ng ?y, Ch? t?ch H?i ??ng tr??ng nh?n hoa t? TS. V? V?n Hoàng - Ch? t?ch H?i C?u sinh viên HUTECH
 
Thay l?i tri an ??n quy th?y c?, ??i di?n H?i C?u sinh viên t?ng ??i di?n Nhà tr??ng b?c tranh Bát h?c qu?n tùng - v?i cay tùng kh?ng ng?ng v??n cao t??ng tr?ng cho s? phát tri?n b?n v?ng c?a HUTECH, b?y chim h?c quay qu?n nh? hình ?nh các c?u sinh viên dù ?? tr??ng thành nh?ng v?n kh?ng ng?ng h??ng v? tr??ng, trong ánh m?t tr?i t??ng tr?ng cho s? d?n d?t c?a nh?ng nhà sáng l?p, H?i ??ng tr??ng, Ban giám hi?u. ??i di?n HUTECH, TS. Ki?u Tuan xúc ??ng tr??c tình c?m mà các th? h? c?u sinh viên dành cho Tr??ng, b?i ??i v?i ng??i làm giáo d?c, l?i tri an l?n nh?t chính là s? ghi nh? và tr? v? c?a các c?u sinh viên v?i mong mu?n ?óng góp cho s? nghi?p tr?ng ng??i.


B?c tranh Bát h?c qu?n tùng mang nhi?u th?ng ?i?p y ngh?a


TS. Ki?u Tuan xúc ??ng tr??c tình c?m c?a các c?u sinh viên

Ban ch?p hành H?i C?u sinh viên HUTECH - c?u n?i gi?a Nhà tr??ng v?i các th? h? c?u sinh viên
 
Tr??c ?ó, ngày 19/11, ??i di?n báo Thanh Niên là nhà báo Ng?c Toàn - Phó T?ng biên t?p, nhà báo Thùy Ngan - Phó Tr??ng ban Giáo d?c cùng các phóng viên ?? ??n chúc m?ng HUTECH nhan ngày Nhà giáo Vi?t Nam c?ng nh? d?p k? ni?m 25 n?m thành l?p Tr??ng. HUTECH c?ng ???c ?ón ti?p ??i di?n báo Tu?i Tr?, báo Doanh nhan Sài Gòn, báo Pháp lu?t TP.HCM,... trong nh?ng ngày v?a qua. ??i di?n các ?oàn ??i bi?u ?? g?i nh?ng l?i chúc t?t ??p ??n t?t c? quy th?y c? ?ang c?ng tác và gi?ng d?y t?i HUTECH, ??ng th?i chúc m?ng nh?ng thành tích mà HUTECH ??t ???c trong su?t 25 n?m xay d?ng và phát tri?n.  

 

??i di?n báo Thanh Niên ??n th?m và chúc m?ng HUTECH vào ngày 19/11 v?a qua


Nhà báo Ng?c Toàn - Phó T?ng biên t?p, nhà báo Thùy Ngan - Phó Tr??ng ban Giáo d?c báo Thanh Niên


?oàn c?ng tác c?a báo Thanh Niên t?i HUTECH


PGS.TS. Phan ?ình Nguyên - Phó Hi?u tr??ng HUTECH (th? n?m t? trái sang) nh?n hoa t? ??i di?n báo Tu?i Tr?


??i di?n báo Doanh nhan Sài Gòn chúc m?ng Nhà tr??ng
 
Bên c?nh ?ó, Nhà tr??ng c?ng ???c ?ón ti?p Ban ch? huy quan s? qu?n Bình Th?nh, C?ng an ph??ng 27 - qu?n Bình Th?nh ??n th?m và chúc m?ng, c?ng nh? nh?n ???c hoa chúc m?ng t? nhi?u c?ng ty, doanh nghi?p ??i tác.

 
 

Ban ch? huy quan s? qu?n Bình Th?nh t?ng hoa chúc m?ng Nhà tr??ng


TS. Bùi V?n Th? Vinh - Phó Hi?u tr??ng HUTECH (bìa trái) nh?n hoa chúc m?ng t? ??i di?n C?ng an ph??ng 27

S? quan tam, ghi nh?n và tran tr?ng c?a các c?p chính quy?n, các c? quan, ??n v?, t? ch?c là “món quà” giá tr? ?? m?i thành viên trong ??i gia ?ình HUTECH có m?t ngày 20/11 th?t y ngh?a, ??ng th?i c?ng là ??ng l?c ?? HUTECH ti?p t?c n? l?c kh?ng ??nh v? th? tiên phong trong c?ng cu?c ?ào t?o nhan l?c ch?t l??ng cao cho ??t n??c.

Phòng T? v?n Tuy?n sinh - Truy?n th?ng
14588661