Ti?ng Vi?t | EnglishXổ số minh ngọc hôm nay

Qu? Giao l?u qu?c t? Nh?t B?n ??a giáo trình IRODORI ??n v?i sinh viên VJIT
Ngày 18/11, Vi?n C?ng ngh? Vi?t - Nh?t (VJIT) thu?c tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) ph?i h?p cùng Qu? Giao l?u qu?c t? Nh?t B?n (The Japan Foudation) gi?i thi?u giáo trình “IRODORI: Ti?ng Nh?t trong ??i s?ng”. ?ay s? là hành trang ngo?i ng? c?n thi?t cho sinh viên VJIT có nhu c?u h?c t?p, sinh s?ng t?i Nh?t B?n trong t??ng lai.
 

Bu?i gi?i thi?u giáo trình di?n ra t?i C? s? 276 ?i?n Biên Ph?, P.17, Q. Bình Th?nh
 
“IRODORI: Ti?ng Nh?t trong ??i s?ng” là b? giáo trình m?i do JF biên so?n trong n?m 2020. Bám sát m?c tiêu trang b? hành trang cho các sinh viên có nhu c?u h?c t?p, làm vi?c và sinh s?ng t?i Nh?t B?n, b? giáo trình t?p trung t?ng c??ng các k? n?ng giao ti?p cho ng??i h?c v? nh?ng ch? ?? th??ng nh?t trong ??i s?ng sinh ho?t t?i Nh?t.

 
Gi?ng viên VJIT ti?p c?n nh?ng ??c tr?ng c? b?n c?a b? giáo trình IRODORI
 
Trong bu?i gi?i thi?u, gi?ng viên VJIT còn ???c ti?p c?n nh?ng ??c tr?ng c? b?n c?a b? giáo trình, ??ng th?i tham d? ti?t h?c m?u do các chuyên gia t? JF t? ch?c. B? giáo trình ???c k? v?ng s? ph?c v? nhu c?u h?c t?p, hoàn thi?n n?ng l?c Nh?t ng? c?a sinh viên VJIT, qua ?ó giúp các b?n t? tin chinh ph?c các nhà tuy?n d?ng Nh?t B?n, n?m b?t nhi?u c? h?i tri?n v?ng.
 
Các hình ?nh trong bu?i gi?i thi?u giáo trình “IRODORI: Ti?ng Nh?t trong ??i s?ng”:
 


 
Tin & ?nh: Vi?n C?ng ngh? Vi?t - Nh?t (VJIT)
Phòng T? v?n Tuy?n sinh - Truy?n th?ng
14588652