Vi?t Nam h?u tình ???c tái hi?n t?i Vòng s? kh?o H?i thi “Ti?ng hát t? gi?ng ???ng” l?n 14 n?m 2020

Chi?u 17/11, tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) ?? chính th?c kh?i ??ng Vòng S? kh?o H?i thi “Ti?ng hát t? gi?ng ???ng” v?i s? tham gia c?a quy th?y c? ??n t? 24 ??n v? trong Tr??ng. 

 

H?i thi “Ti?ng hát t? gi?ng ???ng” l?n 14 n?m 2020 n?m trong chu?i ho?t ??ng k? ni?m 25 n?m ngày thành l?p Tr??ng và chào m?ng ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11 s?p t?i. N?m nay, H?i thi có s? ??ng hành c?a nh?ng ng??i “c?m can n?y m?c” uy tín g?m NS. Xuan Ngh?a - H?i Nh?c s? Vi?t Nam; ??o di?n, Biên ??o ?oàn Ly - Phó Tr??ng ?oàn, Nhà hát Ca múa B?ng Sen, Phó Tr??ng khoa V?n hóa - Ngh? thu?t, Tr??ng Cao ??ng V?n hóa Ngh? thu?t & Du l?ch Sài Gòn và NS. S? Luan - Giám ??c Trung tam V?n hóa - Ngh? thu?t HUTECH.
 

NS. Xuan Ngh?a ??o di?n, biên ??o múa ?oàn Ly NS. S? Luan

Các v? giám kh?o ??ng hành cùng quy th?y c? t?i H?i thi
 

TS. Bùi V?n Th? Vinh - Phó Hi?u tr??ng HUTECH và TS. Lê ?ình L??ng - Chánh V?n phòng Tr??ng, Ch? t?ch C?ng ?oàn HUTECH có m?t t?i H?i thi ?? c? v? các ??n v?.


TS. Lê ?ình L??ng chia s?: “H?i thi là d?p ?? th?y c? ghi thêm ky ?c ??p ?? t?i HUTECH cùng nhau”

 

24 ??n v? ?? mang ??n h?n 40 ti?t m?c ??y c?m xúc, r?c r? s?c màu v?i nh?ng b?n ??n ca, song ca, hòa am ??y c?m xúc; nh?ng ti?t m?c múa, v? ??o, nh?y hi?n ??i “th?p l?a” H?i tr??ng vì s? c?ng phu, hoành tráng, mang ??m d?u ?n và b?n s?c c?a t?ng ??n v? bi?u di?n. 
 


Khán gi? lu?n là ng??i ??ng hành ??y nhi?t huy?t, tình c?m, ti?p thêm ??ng l?c ?? các th?y c? t?a sáng r?c r?

 

T?i ?ay, non n??c Vi?t Nam t??i ??p ???c th? hi?n qua nh?ng liên khúc, nh?ng b?n hòa ca, v? ??o c?ng phu t? Khoa Tài chính - Th??ng m?i, Trung tam Tin h?c - Ngo?i ng? - K? n?ng, Vi?n C?ng ngh? Vi?t - Nh?t, Phòng C?ng tác sinh viên, Khoa Qu?n tr? Du l?ch - Nhà hàng - Khách s?n, Vi?n Khoa h?c X? h?i & Nhan v?n, Khoa D??c. Con ng??i Vi?t Nam c?ng tràn tr? tin yêu, hy v?ng và r?c r? thanh xuan trong nh?ng ti?t m?c c?a Liên quan Phòng - Vi?n - Trung tam, Khoa Ki?n trúc - M? thu?t, Khoa Qu?n tr? kinh doanh, Phòng ?ào t?o - Kh?o thí; và c?ng ??y s?c tr?, r?c cháy khát v?ng ???c c?ng hi?n cho ??t n??c qua ph?n trình di?n c?a Khoa C?ng ngh? th?ng tin, Phòng T? v?n Tuy?n sinh - Truy?n th?ng, Phòng Qu?n tr?. Ti?t m?c "Chi?c g?y Tr??ng s?n" c?a th?y c? Khoa Xay d?ng v?i nh?ng gi?ng hát ??y n?i l?c

 

Song ca "Liên khúc Bài h?c ??u tiên & B?i ph?n"... ...và t?p ca "Em ? n?ng tr??ng, em ra biên gi?i"

Hai ti?t m?c dành t?ng 20/11 t? Liên quan Vi?n ?ào t?o ngh? nghi?p - Trung tam ?ào t?o t? xa

 "Quê h??ng ba mi?n" r?c r? s?c màu c?a Khoa Tài chính - Th??ng m?i

 


Bài ca "Khát v?ng" c?a Khoa C?ng ngh? th?ng tin ??y s?c s?ng, quy?t tam

 

"Ngày ??u tiên ?i h?c"... ...và "Nh?ng khách th? n?i gi?ng ???ng"

H?i th? x? s? Phù Tang t? th?y c? Khoa Nh?t B?n h?c
 

Song ca "Quê em mùa n??c l?"... ...và t?p ca "Vi?t Nam quê h??ng t?i"

Ti?ng ?àn b?u và nh?ng gi?ng hát tr? tình ??m ch?t Vi?t Nam t? Vi?n Khoa h?c X? h?i & Nhan v?n
 

Ca khúc "Gánh m?"... ...và "L?i nh? vào ??i"

Nh?ng tình c?m, tin yêu g?n g?i, bình d? t? Phòng ?ào t?o - Kh?o thí
 

T? nh?ng "C? gái S?m N?a" ??n "H?n quê" duyên dáng trong ti?t m?c c?a
Trung tam Tin h?c - Ngo?i ng? - K? n?ng

 

PGS.TS. Hu?nh Phú cùng
"Hà N?i, ni?m tin và hy v?ng"
...và "?êm Tr??ng S?n nh? Bác"

Ni?m t? hào, n?i nh? dành cho Hà N?i và Tr??ng S?n t? Vi?n Khoa h?c ?ng d?ng HUTECH
 

Song ca "Con kênh xanh xanh"... ...và t?p ca "Heal the World" c?a
"?ng hoàng nh?c pop Michael Jackson"

Nét ??p t? Vi?t Nam ??n qu?c t? ???c th?y c? Vi?n ?ào t?o Qu?c t? tái hi?n

 

Nh?ng ni?m t? hào c?ng lu?n cháy sáng trong m?i con ng??i Vi?t, v? nh?ng n?m tháng hào hùng, v? nh?ng h?m nay g?m hoa t? l?i ca c?a Khoa Xay d?ng, Vi?n Khoa h?c ?ng d?ng, V?n phòng Tr??ng, Khoa Lu?t. H?i thi c?ng tr? nên ?a d?ng, ?a s?c h?n khi ?i?m xuy?t nh?ng v? ??p t? các “gi?ng ???ng qu?c t?” v?i ti?t m?c c?a Khoa Nh?t B?n h?c, Vi?n C?ng ngh? Vi?t - Hàn, Vi?n ?ào t?o Qu?c t?. Và trong d?p chào m?ng ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11, c?ng kh?ng th? thi?u nh?ng l?i tri an, ti?ng hát dành t?ng nh?ng ng??i th?y, ng??i c? trên gi?ng ???ng than th??ng và c? mái tr??ng yêu d?u, ?ó là món quà t? Vi?n K? thu?t, Khoa Ti?ng Anh, Liên quan Vi?n ?ào t?o ngh? nghi?p - Trung tam ?ào t?o t? xa.
 

Ng??i th?y tài hoa Bùi H?u Hiên v?i
ca khúc "Trà Giang quê anh" do chính th?y sáng tác
...và t?p ca "Mong ??c k? ni?m x?a"

Vi?n K? thu?t cùng nh?ng ti?t m?c hoài ni?m quê h??ng và mái tr??ng d?u yêu


Ti?ng hát tr? tình, ng?t ngào cu?i thu c?a th?y Thanh Tan - c? H?ng Tuy?t t? Khoa Ki?n trúc - M? thu?t v?i "Mùa thu cho em"

 


"Giai ?i?u t? hào" truy?n c?m và "H?t g?o làng ta" trong tr?o c?a các th?y c? V?n phòng Tr??ng
 

"D?u chan phía tr??c" r?i "???ng chúng ta ?i" ??y quy?t ?oán, nhi?t huy?t c?a Khoa Lu?t

 

"Mùa xuan bên c?a s?" c?a PGS.TS. Phan ?ình Nguyên ...và v? ??o s?i ??ng "How you like that"

Vi?n C?ng ngh? Vi?t - Hàn và hai ca khúc th? hi?n s?c màu Vi?t - Hàn tr? trung

 Bi?n xanh giàu ??p c?a Vi?t Nam trong "Bi?n c?n" và "Tình bi?n" 
c?a Khoa Qu?n tr? Du l?ch - Nhà hàng - Khách s?n 

"Quê h??ng ba mi?n" và l?i nh?n nh? "Th?y ??ng lo n?a" c?a Vi?n C?ng ngh? Vi?t - Nh?t (VJIT)
 


C? Van Thy t? Khoa D??c và "Ng?i ca quê h??ng em"

 

"Giai ?i?u T? Qu?c" hùng h?n và m?nh m?
t? th?y H? H?i Ti?n
...và ca khúc truy?n th?ng c?a m?i HUTECH-ers
"Tr??ng t?i ??i h?c C?ng ngh?"

Tình yêu g?i T? qu?c, g?i "ng?i nhà chung" than th??ng t? Khoa Ti?ng Anh


Th?y Chu Quang Th?ng t? Phòng Qu?n tr? mang ??n ca khúc "M?t ??i ng??i, m?t r?ng cay"


 

"Chào b?n, ?ay là Vi?t Nam c?a t?i" và "Duyên dáng Nam B?" ??y tr? trung c?a Phòng C?ng tác sinh viên 

 

Vi?t Nam r?ng ng?i trong "Xinh t??i Vi?t Nam" và Vi?t Nam th??ng nh? trong
"Tình ng??i trên ??o xa"

??t n??c ??y yêu th??ng t? trái tim c?a Liên quan Phòng - Vi?n - Trung tam

 

Khát v?ng và nh?ng th?n th?c tu?i tr? t? "N?u ch? còn m?t ngày ?? s?ng" và "T? ?ó"
c?a Phòng T? v?n Tuy?n sinh - Truy?n th?ng

 


L?i k?t d?t dào trong "H?y yêu nhau ?i" và "Xót lòng mi?n Trung" c?a Khoa Qu?n tr? kinh doanh cho ?êm di?n

 

M?i m?t ti?t m?c, m?t ph?n trình di?n nh?ng ? màu ??c s?c, ghép nên m?t b?c tranh ??p v? nh?ng kho?nh kh?c ?áng nh? c?a quy th?y c? HUTECH trong d?p k? ni?m ??c bi?t n?m nay. Nh? l?i TS. Lê ?ình L??ng chia s?: “H?i thi là d?p ?? th?y c? ghi thêm ky ?c ??p ?? t?i HUTECH cùng nhau”, xin chúc m?ng các ??n v? ?? hoàn thành xu?t s?c ti?t m?c c?a mình và có thêm nh?ng k? ni?m kh?ng phai t?i “mái nhà chung” HUTECH. 

 


K?t thúc Vòng S? kh?o, Ban giám kh?o g?m NS. Xuan Ngh?a; ??o di?n, Biên ??o múa ?oàn Ly và NS. S? Luan ?? r?t “c?ng th?ng” ?? ch?n ra nh?ng ti?t m?c ti?n b??c vào Vòng Chung k?t H?i thi. Theo ?ó, các ti?t m?c xu?t s?c nh?t s? ???c trình di?n t?i Vòng Chung k?t H?i thi “Ti?ng hát t? gi?ng ???ng” di?n ra ngày 19/11, k?t h?p cùng H?i thi “Nét ??p gi?ng ???ng” l?n 3 n?m 2020. Các ti?t m?c s? ti?p t?c góp m?t t?i Vòng Chung k?t H?i thi g?m:
 

STT Ti?t m?c ??n v? Th? lo?i
1 ???ng chúng ta ?i Khoa Lu?t ??n ca
2 T? ?ó Phòng T? v?n Tuy?n sinh - Truy?n th?ng ??n ca
3 C? gái S?m N?a Trung tam Tin h?c - Ngo?i ng? - K? n?ng ??n ca
4 Th?y ??ng lo n?a! Vi?n C?ng ngh? Vi?t - Nh?t ??n ca
5 H?y yêu nhau ?i Khoa Qu?n tr? kinh doanh Song ca
6 Chào b?n, ?ay là Vi?t Nam c?a t?i Phòng C?ng tác sinh viên Song ca
7 H?n quê Trung tam Tin h?c - Ngo?i ng? - K? n?ng Tam ca
8 D?u chan phía tr??c Khoa Lu?t T?p ca
9 N?u ch? còn m?t ngày ?? s?ng Phòng T? v?n Tuy?n sinh - Truy?n th?ng T?p ca
10 Giai ?i?u t? hào V?n phòng Tr??ng T?p ca
11 Tình bi?n Khoa Qu?n tr? Du l?ch - Nhà hàng - Khách s?n Múa
12 Quê h??ng ba mi?n Khoa Tài chính - Th??ng m?i Múa
13 Duyên dáng Nam B?  Phòng C?ng tác sinh viên Múa
14 Quê h??ng ba mi?n Vi?n C?ng ngh? Vi?t - Nh?t Múa

 

 


M?i quy th?y c? cùng xem l?i nh?ng kho?nh kh?c ??p c?a Vòng S? kh?o H?i thi ngày 17/11 v?a qua:

  • Video các ti?t m?c: Xem
  • Hình ?nh các ti?t m?c: Xem


Tin: Ph??ng Trinh
?nh: Tu?n Minh - Hoàng Thanh
Phòng T? v?n Tuy?n sinh - Truy?n th?ng

14588641