Ti?ng Vi?t | EnglishXổ số minh ngọc hôm nay

[Tips Sinh viên] - C?ng th?c “nh?m tính” ?i?m trung bình h?c ph?n sau mùa thi HK 1A
K? thi H?c k? 1A n?m h?c 2020-2021 s? k?t thúc vào ngày 29/11/2020. H?n nhiên sau thi, m?i b?n sinh viên ??u mang tam tr?ng chung - ??i ch? k?t qu? thi ph?i kh?ng nào?

 
Th?ng th??ng, t? 15 ??n 30 ngày sau thi, ?i?m thi s? ???c c?p nh?t t?i B?ng ?i?m h?c t?p cá nhan c?a sinh viên. Trong th?i gian h?i h?p ch? ??i k?t qu? k? thi H?c k? I n?m h?c 2020 - 2021, m?i các b?n cùng “nh?m tính” ?i?m thi c?ng nh? c?p nh?t m?t s? tips h?u ích sau ?ay:
 
#1: Cách tính ?i?m trung bình h?c ph?n

?i?m h?c ph?n ???c tính theo c?ng th?c:
?i?m h?c ph?n = 50% x ?i?m ?ánh giá quá trình + 50% x ?i?m thi k?t thúc h?c ph?n
L?u y: ?i?m h?c ph?n s? ???c làm tròn ??n 01 ch? s? th?p phan

 
 
3 tr??ng h?p tính ?i?m trung bình h?c ph?n th??ng g?p
 
 • Tr??ng h?p bình th??ng
Sinh viên có ?i?m ?ánh giá quá trình h?c ph?n A ??t 6,0 ?i?m, ?i?m thi k?t thúc h?c ph?n A ??t 8,5 ?i?m. ?i?m h?c ph?n A ???c tính nh? sau:

?i?m h?c ph?n A = 50% × 6,0 + 50% × 8,5 =
 7,25 làm tròn thành 7,3
 
 • Tr??ng h?p ?i?m ?ánh giá quá trình b?ng 0
Sinh viên có ?i?m ?ánh giá quá trình h?c ph?n A ??t 0 ?i?m, ?i?m thi k?t thúc h?c ph?n A là 10 ?i?m. ?i?m h?c ph?n A ???c tính nh? sau:

?i?m h?c ph?n A = 50% × 0 + 50% × 10 = 5,0
 
 • Tr??ng h?p ?i?m thi k?t thúc h?c ph?n d??i 1,0
Tr??ng h?p ?i?m thi k?t thúc h?c ph?n d??i 1,0 ?i?m thì ?i?m h?c ph?n t?i ?a kh?ng quá 3,0 ?i?m
***Ví d? minh h?a:
Sinh viên có ?i?m ?ánh giá quá trình h?c ph?n A ??t 10 ?i?m, ?i?m thi k?t thúc h?c ph?n A là 0,5 ?i?m. Do ?i?m thi k?t thúc h?c ph?n A d??i 1,0 ?i?m, nên ?i?m h?c ph?n A s? nh?n giá tr? t?i ?a là 3,0 ?i?m (m?c dù tính theo c?ng th?c trên là 5,25 làm tròn thành 5,3 ?i?m).
?i?m h?c ph?n A = 3,0
 
#2: Cách quy ??i ?i?m t? Thang h? 10 sang Thang h? 4
 
Sau khi bi?t ???c ?i?m h?c ph?n, B?ng quy ??i d??i ?ay s? giúp các b?n sinh viên d? dàng “transfer” t? ?i?m h? 10 sang ?i?m h? 4. B?ng quy ??i c?ng ghi chú r? m?c ?i?m x?p lo?i cho t?ng m?n h?c (Gi?i, Khá, Trung bình, Trung bình y?u, Kém).

 
 
 • Thang ?i?m 4 là thang ?i?m ?ánh giá chính th?c, ???c dùng ?? xét h?c v?, xét t?t nghi?p, x?p h?ng h?c t?p và x?p lo?i k?t qu? h?c t?p cho sinh viên.
 • Riêng ??i v?i H?c ph?n GDQP s? tính trên thang ?i?m 10: 5/10 ?i?m là ??TGDQP kh?ng tính vào ?TB tích l?y.
 
#3: Khi nào thì c?n ??ng ky h?c c?i thi?n?
 
M?t h?c ph?n ???c xem là ??t (???c tích l?y) n?u ?i?m ?ánh giá h?c ph?n t? ?i?m D tr? lên. Tuy nhiên, các ?i?m D, D+ g?i là các ?i?m ??t có ?i?u ki?n. Sinh viên c?n ph?i h?c c?i thi?n các ?i?m D, D+ ?? ??m b?o ?i?u ki?n v? ?i?m trung bình chung tích l?y qua các n?m h?c.
 
#4: ?? xin Nh?n ?i?m I (v?ng thi có phép) thì khi nào c?n thi cu?i k? b? sung?
 
Khi sinh viên vì ly do chính ?áng (b? ?m, b? tai n?n, có tang, các ly do khác do Phòng ?ào t?o xem xét) mà sinh viên kh?ng th? tham d? k? thi cu?i k? s? th?c hi?n ??n xin nh?n ?i?m I (t?c xin v?ng thi có phép), thì trong vòng 2 h?c k? ti?p theo, sinh viên c?n theo d?i l?ch thi chung c?a toàn tr??ng (TKB cá nhan xem theo ch? ?? toàn tr??ng) ?? ?i?n th?ng tin thi cu?i k? b? sung vào ??n xin xóa ?i?m I.
 • Tr??ng h?p quá th?i h?n nêu trên mà sinh viên ch?a th?c hi?n “Xóa ?i?m I” thì m?n h?c ?ó s? b? ?i?m F, t?c b? r?t m?n.
 • Th? t?c th?c hi?n và n?p ??n xin nh?n ?i?m I, ??n xin xóa ?i?m I ???c gi?i quy?t tr?c ti?p t?i Phòng ?ào t?o - Kh?o thí.
 
#5: Thang ?i?m x?p lo?i t?t nghi?p
 
?i?m TB tích l?y s? cho bi?t sinh viên t?t nghi?p lo?i gì - Xu?t s?c, Gi?i, Khá, Trung bình. Các b?n sinh viên tra c?u Thang ?i?m x?p lo?i t?t nghi?p theo hình minh h?a bên d??i:

 
 
#6: Xin b?ng ?i?m h?c t?p ? ?au?

Sinh viên tr?c ti?p xin B?ng ?i?m h?c t?p t?i Phòng ?ào t?o - Kh?o thí (Cu?i S?nh A, Tr? s? 475A ?i?n Biên Ph?). 24h k? t? th?i ?i?m ??ng ky xin B?ng ?i?m (kh?ng k? ngày ngh?), sinh viên s? nh?n ???c B?ng ?i?m h?c t?p t? Nhà tr??ng.

Các b?n liên h? xin B?ng ?i?m vào gi? hành chính theo khung gi? c? th?:
 • Bu?i sáng: T? 07h30 - 11h30 (T? Th? hai - Th? b?y)
 • Bu?i chi?u: T? 13h30 - 16h30 (T? Th? hai - Th? sáu)
 • Bu?i t?i: 17h00 - 19h30 (T? Th? hai - Th? sáu)

#7: Th?c m?c h?c v? s? liên h? ? ?au?

Trong th?i gian h?c t?p t?i tr??ng, sinh viên c?n t? v?n, h? tr?, gi?i ?áp các th?c m?c v? h?c v?, vui lòng liên h? T? H? tr? H?c v? (? S? 7 và 8) Phòng T? v?n Tuy?n sinh - Truy?n th?ng khu v?c ti?n s?nh tòa nhà B - Tr? s? 475A ?i?n Biên Ph?, P.25, Q. Bình Th?nh theo th?i gian làm vi?c nh? sau:
 • Bu?i sáng: 07h30 - 11h30 (T? th? Hai - th? B?y)
 • Bu?i chi?u: 13h30 - 16h30 (T? th? Hai - th? Sáu)
 • Bu?i t?i: 17h00 - 19h30 (T? th? Hai - th? Sáu)

Th?c hi?n: Kim Thoa - Minh Qu?c
Phòng T? v?n - Tuy?n sinh - Truy?n th?ng
14588741