Ti?ng Vi?t | EnglishXổ số minh ngọc hôm nay

NTK ?? M?nh C??ng: “Th?i trang kh?ng có y ngh?a n?u th?i trang kh?ng ph?c v? con ng??i!”
?ó là l?i kh?ng ??nh c?a nhà thi?t k? (NTK) ?? M?nh C??ng - Giám ??c Sáng t?o Th??ng hi?u th?i trang DO MANH CUONG SIXDO, m?t trong nh?ng nhà thi?t k? ?ng d?ng thành c?ng nh?t hi?n nay - trong bu?i talkshow Xay d?ng th??ng hi?u cá nhan t?i Vi?t Nam v?i sinh viên ngành Thi?t k? th?i trang - C?ng ngh? d?t, may, tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH).
 
NTK ?? M?nh C??ng và ThS. Ph?m Th? H?ng Liên (Ch? nhi?m ngành Thi?t k? th?i trang HUTECH) trong talkshow Xay d?ng th??ng hi?u cá nhan t?i Vi?t Nam
 
Di?n ra ngày 23/11 v?a qua t?i Tr? s? HUTECH, talkshow Xay d?ng th??ng hi?u cá nhan t?i Vi?t Nam v?i NTK ?? M?nh C??ng kh?ng ch? thu hút ??ng ??o sinh viên ngành Thi?t k? th?i trang và C?ng ngh? d?t, may HUTECH mà còn có s? h??ng ?ng c?a ??ng ??o sinh viên ??n t? tr??ng ??i h?c C?ng nghi?p Th?c ph?m TP.HCM và ??i h?c S? ph?m K? thu?t TP.HCM. Ch??ng trình c?ng có s? góp m?t c?a l?nh ??o Khoa Ki?n trúc - M? thu?t HUTECH, g?m TS. Nguy?n Th? Ng?c Quyên - Tr??ng Khoa, ThS. Tr?n Th? H?ng M? - Phó Tr??ng Khoa, ThS. Ph?m Th? H?ng Liên - Ch? nhi?m ngành Thi?t k? th?i trang, ThS. Nguy?n Th? Tram Anh - gi?ng viên ngành Thi?t k? th?i trang, cùng các gi?ng viên Khoa Ki?n trúc - M? thu?t, bà Hu?nh Th? C?m Loan - ??i di?n c?ng ty Thái Sen - nh?n hàng Tombow, và các gi?ng viên c?a các tr??ng b?n.
 

TS. Nguy?n Th? Ng?c Quyên và ThS. Tr?n Th? H?ng M? (th? hai và th? ba t? trái sang) tham d? bu?i talkshow
       
 
Talkshow thu hút ??ng ??o sinh viên ngành Th?i trang - D?t may HUTECH và sinh viên các tr??ng b?n
 
T?i bu?i talkshow, sinh viên ngành Thi?t k? th?i trang - C?ng ngh? d?t, may ?? có d?p l?ng nghe chia s? c?a m?t trong nh?ng nhà thi?t k? hàng ??u Vi?t Nam v? hành trình t? lúc “bén duyên” v?i ngh? ??n quá trình xay d?ng thành c?ng h? th?ng kinh doanh th?i trang cá nhan DO MANH CUONG và SIXDO; t? nh?ng y?u t? chuyên m?n nh? t? duy sáng t?o ??n chi?n l??c kinh doanh, xác ??nh khách hàng m?c tiêu... NTK ?? M?nh C??ng lu?n nh?n m?nh v? “giá tr? th?c” c?a th?i trang: “Th?i trang là cu?c s?ng và ?? ph?c v? cu?c s?ng. Nhi?u ng??i l?m t??ng ngh? th?i trang là ngành ngh? thu?t, nh?ng th?i trang th?t ra là ngành m? thu?t ?ng d?ng. Nhà thi?t k? khi t?o ra nh?ng trang ph?c ???c m?i ng??i yêu thích và s? d?ng trong các ho?t ??ng th?c t? thì m?i có th? xem là thành c?ng”.
 
NTK ?? M?nh C??ng: “Th?i trang là cu?c s?ng và ?? ?ng d?ng trong cu?c s?ng!”
 
?? ??t ???c thành c?ng khi xay d?ng th??ng hi?u cá nhan trong l?nh v?c th?i trang, theo NTK ?? M?nh C??ng, các b?n sinh viên kh?ng ch? d?ng l?i ? s? yêu thích mà còn c?n có kh? n?ng nh?n ??nh th? hi?u tiêu dùng v? th?i trang c?a khách hàng t?i Vi?t Nam, ph?i xác ??nh ???c th? tr??ng mình s? ho?t ??ng. Tr??c tiên, khi xay d?ng th??ng hi?u cá nhan, ph?i ??t y?u t? ph?c v? khách hàng là quan tr?ng nh?t; mình ph?i bi?t khách hàng mình là ai: ng??i già, ng??i tr?, ng??i bình th??ng hay ng??i n?i ti?ng, trang ph?c hàng ngày hay m?c cho các s? ki?n... Ngoài ra, ch?t l??ng trang ph?c bao g?m k? thu?t c?t may, ch?t l??ng nguyên li?u  chính là y?u t? quy?t ??nh làm nên s? khác bi?t c?a nhà thi?t k?, làm cho th??ng hi?u c?a h? n?i b?t và ??c nh?t gi?a th? tr??ng th?i trang ngày càng b?o hoà và c?nh tranh cao.                 
       
NTK ?? M?nh C??ng giao l?u cùng các b?n sinh viên trong bu?i talkshow
 
Trên hành trình kh?ng ??nh th??ng hi?u cá nhan trong l?nh v?c th?i trang, NTK ?? M?nh C??ng chia s?, anh lu?n tam ni?m “H?y lu?n th? hi?n s? c? g?ng h?t m?c có th? c?a mình, h?y t? lu?n c?m th?y kh?ng bao gi? hài lòng v?i nh?ng gì mình có nên c? g?ng làm t?t h?n n?a. H?y làm vi?c 200%, làm vi?c nhi?u h?n c? khách hàng yêu c?u”. ?ó c?ng là l?i khuyên c?a nhà thi?t k? ?? thành danh ??n các b?n sinh viên - nh?ng nhà thi?t k? t??ng lai, r?ng ?? theo ?u?i ngành này ph?i th?t s? quy?t tam, ph?i làm vi?c h?t s?c mình, làm th?t t?t t? nh?ng vi?c nh? nh?t. Sáng t?o, song kh?ng ???c b? qua nh?ng ki?n th?c, yêu c?u th?c t?, ph?i tìm hi?u nhu c?u th? tr??ng... t? ?ó tìm ra ???c ?i?m m?nh riêng c?a mình. C?n ph?i h?c h?i th?t nhi?u t? trên gh? nhà tr??ng, h?c h?i qua các nhà thi?t k? ?i tr??c, rèn luy?n các k? n?ng cho th?t v?ng…tr??c khi mu?n x?y d?ng th??ng hi?u riêng c?a cá nhan. Và ?i?m m?u ch?t n?a là th?i trang kh?ng th? là c?ng vi?c c?a riêng m?t cá nhan. Mu?n thành c?ng, các b?n sinh viên ph?i có k? n?ng làm vi?c nhóm th?t cao.

“H?y t? lu?n c?m th?y kh?ng bao gi? hài lòng v?i nh?ng gì mình có nên c? g?ng làm t?t h?n n?a” - ?ó là l?i khuyên c?a NTK ?? M?nh C??ng g?i ??n các nhà thi?t k? t??ng lai
 
NTK ?? M?nh C??ng hi?n là nhà thi?t k? th?i trang ?ng d?ng hàng ??u t?i Vi?t Nam hi?n nay. Anh ???c bi?t ??n v?i nhi?u gi?i th??ng uy tín nh? Best Designer và Nhà thi?t k? ?ng d?ng ???c yêu thích nh?t n?m 2011, 2012. Anh c?ng là nhà thi?t k? t? ch?c nhi?u show di?n cá nhan thu?c hàng l?n nh?t t?i Vi?t Nam v?i th??ng hi?u Do MANH CUONG  nh? Sea of Memory - Bi?n nh? (Xuan Hè n?m 2014), The Twins - Sinh ??i (Thu ??ng n?m 2014), La vie en rose (Xuan Hè n?m 2015),... N?m 2020, NTK ?? M?nh C??ng cho ra m?t th??ng hi?u th?i trang ?ng d?ng SIXDO v?i trên 30 c?a hàng trên toàn qu?c.

Tin: Ph?m Thi - Nguyên Th?o
?nh: Thành ??t
Phòng T? v?n Tuy?n sinh - Truy?n th?ng
14588723