Tan sinh viên HUTECH s?n sàng cho k? Sinh ho?t l?p thú v? t? 07/12
T? ngày 07/12 - 27/12, Tan sinh viên tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM (HUTECH) s? tham gia ??t Sinh ho?t l?p. ?ay là ho?t ??ng thú v?, thi?t th?c dành cho sinh viên ?? g?n k?t các t?p th? l?p, cùng tham gia các s? ki?n, phong trào sinh viên trong Tr??ng.
 
 
Theo ?ó, các ch? ?? sinh ho?t s? xoay quanh nhi?u n?i dung liên quan ??n các v?n ?? v? H?c v? nh? ??ng ky h?c ph?n, th?i gian và k? ho?ch ?ào t?o, tín ch? và t?ng s? tín ch? trong h?c k?, khóa h?c; n?i dung ??ng ky và th?i h?n ??ng ky h?c ph?n, ??ng ky h?c v??t, h?y h?c ph?n, cách tính ?i?m ?ánh giá h?c ph?n…
 
Bên c?nh ?ó, các th?y c? cán b? - gi?ng viên t? các Khoa/Vi?n c?ng s? góp m?t t?i bu?i Sinh ho?t l?p c?a các t?p th?, ??ng hành cùng các b?n trong vi?c tìm hi?u th?ng tin ngành ngh?, các ho?t ??ng, phong trào c?a Khoa/Vi?n… Các Tan sinh viên c?ng có th? chia s? ??n quy th?y c? tam t?, th?c m?c, trình bày nguy?n v?ng và ??nh h??ng c?a b?n than trong t??ng lai ?? ???c t? v?n v? “chi?n l??c” theo ?u?i ?am mê c?a mình m?t cách hi?u qu?.

 

Bên c?nh ?ó, các th?y c? cán b? - gi?ng viên t? các Khoa/Vi?n c?ng s? góp m?t t?i bu?i Sinh ho?t l?p
 
Trong khu?n kh? bu?i sinh ho?t, ?oàn Thanh niên - H?i sinh viên HUTECH c?ng s? mang t?i nh?ng th?ng tin v? phong trào ?oàn - H?i trong n?m h?c nh?: H?i tr?i HUTECH 2021, Hi?n máu tình nguy?n, các CLB - ??i - Nhóm, các phong trào bình xét danh hi?u “Sinh viên 5 t?t”, “T?p th? tiên ti?n”…
 
Ngoài ra, nh?m giúp cho ho?t ??ng Sinh ho?t l?p tr? nên ?a d?ng, th? hi?n ???c s?c màu riêng c?ng nh? cá tính c?a t?ng t?p th?, các t?p th? l?p có th? phát huy tính sáng t?o c?a mình và lên y t??ng t? ch?c bu?i sinh ho?t theo y thích. Qua ?ó, giúp bu?i Sinh ho?t l?p kh?ng ch? ??n thu?n là ho?t ??ng c?n thi?t c?a Tr??ng, mà còn là d?p g?n k?t, ghi d?u nh?ng k? ni?m sinh viên ??c s?c trên gi?ng ???ng thanh xuan c?a các b?n.

 

 Ghi d?u nh?ng k? ni?m sinh viên ?áng nh? trên gi?ng ???ng thanh xuan c?a các b?n t?i bu?i Sinh ho?t l?p nhé!
 
L?ch sinh ho?t l?p ?? ???c c?p nh?t trong m?c Th?i khóa bi?u cá nhan, các b?n sinh viên HUTECH khóa 2020 có th? theo d?i và s?n sàng cho ti?t Sinh ho?t l?p r?c r? c?a mình. ??ng quên chia s? nh?ng kho?nh kh?c ?áng nh?, ??y ni?m vui c?a l?p mình trong bu?i Sinh ho?t l?p v?i HUTECH th?ng qua email: congtacsinhvien@hutech.edu.vn nhé!

Tin: Hoàng Th??ng
?nh: Do các l?p cung c?p
Phòng C?ng tác Sinh viên 
14588719