H?C T?P - THI ?UA

H?C T?P - THI ?UA

?? án thi?t k? n?i th?t Fasion & Passion Khoa QTDL-NH-KS Cu?c thi "T?i là D??c s?" - Khoa D??c Kh?i nghi?p cùng VP BANK n?m 2016
SV ki?n t?p, ho?t ??ng th?c t? khu c?ng nghi?p Long h?u Phát ??ng gi?i th??ng L??ng V?n Cang Sinh viên - Gi?ng viên qu?c t? t?i HUTECH Sinh viên HUTECH Top 20 doanh nhan VN
Thi?t k? th?i trang
Parkson 2011
?ua xe n?ng l??ng
m?t tr?i 2011
L? t?t nghi?p
Lincoln 2011
Sinh viên h?c t?p
t?i tr??ng
Cu?c thi Robocon
toàn Tr??ng
Ho?t ??ng ngoài gi?
c?a sinh viên
HUTECH Bartender - San h?c thu?t ch?i ly thú Các ??i thi HUTECH t?i Robocon toàn qu?c
1972