Th? Ch? t?ch H?QT

???c thành l?p ngày 26/4/1995, Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP.HCM - HUTECH (ti?n than là ??i h?c K? thu?t C?ng ngh? Tp. H? Chí Minh) ?? kh?ng ng?ng tr??ng thành c? v? quy m? ?ào t?o, ch?t l??ng ??i ng? cán b?, gi?ng viên, nhan viên và v??n lên tr? thành tr??ng ??i h?c uy tín, truy?n th?ng hàng ??u trong h? th?ng giáo d?c Vi?t Nam.

HUTECH kiên trì v?i t?n ch? “Tri th?c - ??o ??c - Sáng t?o”. H?i ??ng qu?n tr? và Ban Giám hi?u Nhà tr??ng g?m nh?ng nhà giáo tam huy?t, tài n?ng cùng t?p th? cán b? - gi?ng viên - nhan viên  nhi?t tình, t?n tu?, sáng t?o lu?n nêu cao tinh th?n ?oàn k?t nh?t trí, ph?n ??u xay d?ng HUTECH tr? thành tr??ng ??i h?c hi?n ??i, chuyên nghi?p, hun ?úc y th?c h?c t?p t? giác, sáng t?o cho sinh viên, t?ng b??c ti?p c?n v?i trình ?? khu v?c và th? gi?i. HUTECH lu?n kh?ng ??nh là ??a ch? ?ào t?o tin c?y, cung c?p ngu?n nhan l?c ch?t l??ng cao cho s? nghi?p c?ng nghi?p hóa, hi?n ??i hóa ??t n??c.


??m b?o cho m?c tiêu hàng ??u là ch?t l??ng ?ào t?o, Nhà tr??ng cam k?t t?o nh?ng ?i?u ki?n t?t nh?t v? c? s? v?t ch?t, ?i?u ki?n gi?ng d?y, h?c t?p và nghiên c?u; m?i tr??ng làm vi?c than thi?n, dan ch?, c?ng khai, c?ng b?ng và là n?i thu hút, nu?i d??ng, tr?ng d?ng nhan tài; ??m b?o hài hòa l?i ích c?a ng??i làm vi?c, ng??i h?c và s? ?óng góp c?a nhà ??u t? c?ng nh? l?i ích b?n v?ng c?a Nhà tr??ng và x? h?i. Tính ??n nay, HUTECH có 879 gi?ng viên c? h?u g?m 9 Giáo s?, 20 Phó Giáo s?, 105 Ti?n s? khoa h?c - Ti?n s? và 530 Th?c s?. HUTECH ?ang áp d?ng h? th?ng qu?n ly ISO 9001: 2015 nh?m ??m b?o ch?t l??ng ?ào t?o t?t nh?t cho sinh viên.

V?i c? s? v?t ch?t, ph??ng ti?n h?c t?p hi?n ??i, kh?ng ng?ng ???c c?i thi?n cùng s? ch? ??ng, tính sáng t?o, khoa h?c trong gi?ng d?y và qu?n ly t?o nên s? ??ng thu?n c?a ??i ng? nhà giáo, cán b? nhan viên và sinh viên, h?c sinh, HUTECH tin t??ng s? lu?n là tr??ng ??i h?c ??t ch?t l??ng ?ào t?o hàng ??u trong h? th?ng giáo d?c c? n??c và khu v?c; góp ph?n t?o nên nh?ng tri th?c tr? chuyên nghi?p, tài gi?i, ?? b?n l?nh và n?ng l?c ph?c v? c?ng cu?c xay d?ng ??t n??c và h?i nh?p c?ng ??ng qu?c t?.

 

Tran tr?ng!

CH? T?CH H?I ??NG QU?N TR?

TS. KI?U TU?N

 

 

                                                                                                                                                        

  

 

 

 

275