BáO CáO 3 C?NG KHAI 2019-2020

Th?c hi?n theo Th?ng t? s? 36/2017/TT-BGD?T ngày 28 tháng 12 n?m 2017 c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o, Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP. HCM (HUTECH) c?ng khai th?ng tin n?m h?c 2019 - 2020 nh? sau

1. C?ng khai cam k?t ch?t l??ng ?ào t?o c?a HUTECH n?m h?c 2019 -2020 Bi?u m?u 17

2. C?ng khai th?ng tin ch?t l??ng ?ào t?o th?c t? c?a HUTECH n?m h?c 2019 -2020 Bi?u m?u 18

3. C?ng khai th?ng tin c? s? v?t ch?t c?a HUTECH n?m h?c 2019 -2020 Bi?u m?u 19

4. C?ng khai th?ng tin v? ??i ng? gi?ng viên c? h?u c?a HUTECH n?m h?c 2019 -2020 Bi?u m?u 20

5. C?ng khai tài chính c?a HUTECH n?m h?c 2019 -2020 Bi?u m?u 21


Các n?i dung trên xem ph? l?c ?ính kèm.

Xổ số minh ngọc hôm nay Tran tr?ng.

 
 
 
 
 
14585841