Ti?ng Vi?t | EnglishXổ số minh ngọc hôm nay

BáO CáO 3 C?NG KHAI 2018-2019

B? GIáO D?C Và ?àO T?O

TR??NG ??I H?C C?NG NGH? TP. HCM

 

C?NG HòA X? H?I CH? NGH?A VI?T NAM

??c l?p – T? do – H?nh phúc

 

S?: 2661/?KC

TP. H? Chí Minh, ngày 18 tháng 06 n?m 2019

V/v th?c hi?n báo cáo c?ng khai
n?m h?c 2018- 2019
 

 

Kính g?i:

B? Giáo d?c và ?ào t?o


 Xổ số minh ngọc hôm nay Th?c hi?n theo Th?ng t? s? 36/2017/TT-BGD?T ngày 07 tháng 12 n?m 2017 c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o, Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? TP. HCM (HUTECH) báo cáo n?i dung c?ng khai n?m h?c 2018-2019 nh? sau: 

1. C?ng khai cam k?t ch?t l??ng ?ào t?o c?a HUTECH n?m h?c 2018 -2019 Bi?u m?u 17

2. C?ng khai th?ng tin ch?t l??ng ?ào t?o th?c t? c?a HUTECH n?m h?c 2018 -2019 Bi?u m?u 18

3. C?ng khai th?ng tin c? s? v?t ch?t c?a HUTECH n?m h?c 2018 -2019 Bi?u m?u 19

4. C?ng khai th?ng tin v? ??i ng? gi?ng viên c? h?u c?a HUTECH n?m h?c 2018 -2019 Bi?u m?u 20

5. C?ng khai tài chính c?a HUTECH n?m h?c 2018 -2019 Bi?u m?u 21


Các n?i dung trên xem ph? l?c ?ính kèm.

Xổ số minh ngọc hôm nay Tran tr?ng.

 

N?i nh?n:

- Nh? trên (?? báo cáo);

Xổ số minh ngọc hôm nay- C?ng b? trên trang th?ng tin ?i?n t? Nhà tr??ng;

- L?u: VPT.

HI?U TR??NG

 

 

(?? ky)

 

H? ??c L?c

 

 

 

 

Xổ số minh ngọc hôm nayS? 475A ?i?n Biên Ph?, Ph??ng 25, Qu?n Bình Th?nh, TP. H? Chí Minh

?T: (028) 5445 7777, Fax: (028) 5445 4444

E-Mail: hutech@hutech.edu.vn Website: joe73k.com

 

 
 
 
 
 
 
14578444