V? cu?c thi

- CHÚC M?NG 4 ??I THI ÁO L?P ??U TIÊN "ON TOP" 20

Sau ch?ng ?ua kêu g?i bình ch?n quy?t li?t c?a h?n 100 bài d? thi ??n t? 54 tr??ng THPT t?i ??t 1 cu?c thi Thi?t k? áo l?p 2021, 4 ??i xu?t s?c v??n lên d?n ??u có l??t bình ch?n cao nh?t ?ã chính th?c l? di?n, ?ó là: L?p 12A5 – THPT Nguy?n V?n Tho?i (An Giang), L?p 12A9 – THPT Xuân Th? (??ng Nai), L?p 12A3 – THPT Nguy?n V?n Tho?i (An Giang), L?p 12A5 – THPT Nguy?n B?nh Khiêm (Gia Lai). Chúc m?ng 4 ??i thi "on top" 20 và nh?n tài tr? 100% kinh phí th?c hi?n áo l?p, s?n sàng b??c vào Vòng 2 - Thi ch?p ?nh k? y?u!

??t bình ch?n th? 2 s? chính th?c di?n ra t? 26/11 - 11/12/2020 ?? tìm ra 4 ??i ti?p theo ti?n th?ng vào vòng 2. Các t?p th? l?p hãy ??ng ký tham gia ngay hôm nay ?? nh?n nh?ng gi?i th??ng, h?c b?ng h?p d?n ngay nhé! 

L?ch s? ki?n
09/11 - 24/11/2020
Bình ch?n bài thi ??t 1, ch?n ra 4 ??i có s? l??ng bình ch?n cao nh?t l?t top 20 - Nh?n tài tr? 100% chi phí th?c hi?n áo l?p
10/11 - 25/11/2020
Nh?n bài d? thi ??t 2
26/11 - 11/12/2020
Bình ch?n bài thi ??t 2, ch?n ra 4 ??i có s? l??ng bình ch?n cao nh?t l?t top 20 - Nh?n tài tr? 100% chi phí th?c hi?n áo l?p
VòNG 1 - FOLLOW
GI?I TH??NG

TR??NG ??I H?C C?NG NGH? TP.HCM (HUTECH)
475A ?i?n Biên Ph?, P.25, Q. Bình Th?nh, TP.HCM
?i?n tho?i: (028) 5445.2222 - 2201 0077
Website: joe73k.com